Diensten

The One Day Fix

Wat is The One Day Fix?

Maak een einde aan conflicten en word weer een familie! Met The One Day Fix van Family Fix gaat uw familie in 4 stappen – en binnen maximaal 4 uur – op een goede manier weer samen met elkaar verder.

Hoe werkt het?

Hebt u ruzie met uw (schoon)ouders, een broer of een schoonzuster of is er in uw familie een conflict over de nalatenschap van een familielid? En wilt u dat deze conflicten snel en effectief worden opgelost zonder dat de hele familiegeschiedenis wordt opgerakeld? Het gaat in The One Day Fix niet om het achterhalen van wie precies wanneer iets verkeerd heeft gedaan. Ook is het in The One Day Fix niet belangrijk om ‘de waarheid’ te achterhalen of om gelijk krijgen. Wel belangrijk is de motivatie om als familielid zelf een bijdrage te willen leveren aan het vinden van een oplossing om met elkaar verder te kunnen gaan.

The One Day Fix is erop gericht om alle familieleden weer met respect naar elkaar te laten kijken en een werkbare manier van omgaan met elkaar te vinden. Na The One Day Fix zijn de verbeterpunten binnen de familie voor iedereen duidelijk geworden, evenals de daaruit voortvloeiende concrete afspraken en committeren alle betrokkenen zich aan persoonlijke actiepunten.

Voor wie?

Voor families die last ondervinden van een lopend conflict waardoor de familierelaties onder druk staan. Waarbij elk contact spanningen veroorzaakt, die uitlopen op ruzies.
Voor families waarin steeds minder of zelfs helemaal geen onderling contact meer is. Wordt het alsmaar moeilijker om bij elkaar te komen? Met behulp van Familyfix kan u hierin onder deskundige begeleiding op korte termijn verandering in brengen.

Wilt u ook dat iedereen in uw familie weer op respectvolle wijze met elkaar omgaat? Los dan uw conflicten op, maak heldere afspraken en voorkom het voortbestaan van misverstanden en onduidelijkheden!

Premarital mediation

Wat is premarital mediation?

Gelukkig getrouwd of samenleven: een goed huwelijk of een goede samenleving begint met premarital mediation!

Door de toepassing van premarital mediation kunnen huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract worden gemaakt die geheel zijn toegesneden op de situatie van de betreffende partners of aanstaande echtgenoten. Ook voor partners die niet willen trouwen en geen geregistreerd partnerschap aan willen gaan is premarital mediation geschikt omdat er -anders dan voor het huwelijk- geen speciale wettelijke regels gelden als de partners niet iets afspreken. Het samenlevingscontract is juist voor hen dan ook van grote waarde. Onder begeleiding van een legal family mediator spreken de partners over hun relatie, over hoe zij met elkaar om willen gaan en wat er moet gebeuren als hun huwelijk of samenleving mislukt. Dit zijn waardevolle gesprekken die het huwelijk of het samenleven een grote verdieping geven en een evenwichtige en duurzame relatie bevorderen.

Hoe werkt premarital mediation?

De legal family mediator bespreekt met de (aanstaande) partners welk soort huwelijk of samenwoonrelatie hen voor ogen staat, welke verwachtingen zij van hun relatie of samenwonen hebben en welke concrete afspraken zij in dat verband met elkaar wensen te maken. Tijdens dit proces analyseert de mediator de communicatie tussen de partners en helpt waar nodig deze te verbeteren: hij informeert actief naar de verwachtingen die de partners er met betrekking tot hun huwelijk of samenwoonrelatie op na houden en gaat in dit kader op zoek naar wederzijdse bedoelingen en belangen. Ook worden moeilijke punten zoals bijvoorbeeld een ontbrekende kinderwens bij de ene partner bespreekbaar gemaakt, waardoor wordt voorkomen dat deze later uitgroeien tot grote proporties.

Vervolgens komen in de mediation de vermogensrechtelijke en financiële aspecten aan de orde zowel met betrekking tot het huwelijk of de samenwoonrelatie als waar het een eventuele scheiding betreft. Het is de verantwoordelijkheid van de mediator om deze thema’s in de veilige setting van een mediation bespreekbaar te maken.

Bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract staat de partijautonomie - of de contractvrijheid - van partijen voorop. Naar Nederlands recht worden gelukkig weinig beperkingen gesteld aan de contractvrijheid van partijen als het gaat om huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract. Door deze werkwijze weten de partners beter wat zij ondertekenen: het gaat immers om hun huwelijkse voorwaarden of huwelijkscontract. De partners hebben elkaar beter leren kennen, inzicht gekregen in elkaars verwachtingen omtrent hun duurzame relatie en ook onderzoek gedaan naar hun eigen belangen en deze onder woorden gebracht. Ingeval het huwelijk of de duurzame samenwoning onverhoopt eindigt kan de (echt) scheiding vaak eenvoudig worden geregeld omdat de huwelijkse voorwaarden of het samenlevingscontract hierin al voorziet waardoor de kans dat de scheiding ontaardt in een vechtscheiding uiterst klein is.

Marital mediation

Wat is marital mediation?

Marital mediation is mediation om getrouwd te blijven. Marital mediation is een mediationproces voor partners die huwelijksproblemen of - moeilijkheden ervaren maar die wel graag bij elkaar willen blijven, die op een constructieve manier hun problemen samen willen oplossen, open staan voor oplossingen en die een echtscheiding willen voorkomen. Marital Mediation kenmerkt zich door een praktische, oplossingsgerichte aanpak waarbij partners in kaart brengen wat hun problemen zijn, daarover praten en hun eigen oplossingen creëren.

Hoe werkt marital mediation?

Bij marital mediation wordt niet diepgaand in het verleden van de partners gegraven of in hun persoonlijke of gezamenlijke psychologische problemen. Tijdens een marital mediation ontwikkelen partners concrete plannen of acties die hen helpen bij het oplossen van hun echtelijke conflicten en issues. Daarbij worden zij gesteund door een in relatieconflicten gespecialiseerde mediator die partijen helpt bij het definiëren van hun problemen en het creëren van wederzijds respect. Die samen met hen inzichtelijk maakt wat hun verborgen belangen zijn en die opties creëert om impasses te doorbreken, hun conflict op te lossen en hun communicatievaardigheden verbeterd. De mediator stimuleert daarbij de communicatie tussen de partners waardoor zij in staat zijn zelfstandig doelen te definiëren voor een betere communicatie en de wijze waarop zij hun relatie kunnen verbeteren.

Voor wie?

Voor partners die problemen hebben in hun relatie, er samen niet meer uitkomen maar wel graag bij elkaar willen blijven. Door middel van marital mediation word u op een praktische manier begeleidt bij het samen met u partner uitvinden waarom het niet goed gaat en wat u daar aan kan doen.

Echtscheidingsmediation

Wat is Echtscheidingsmediation?

Heeft u besloten om te gaan scheiden en wilt u de gevolgen daarvan in goed overleg regelen dan is echtscheidingsmediation daarvoor een goede oplossing. Er komt veel kijken bij een echtscheiding. Als u kinderen heeft bent u wettelijk verplicht om een ouderschapsplan te maken en zullen kinderalimentatie en partneralimentatie aan de orde komen. Ook zal de gemeenschap van goederen moeten worden verdeeld of zullen de huwelijkse voorwaarden financieel moeten worden afgewikkeld en moeten er afspraken over het pensioen worden gemaakt. 

Ook een goede echtscheiding begint met mediation.

Hoe werkt echtscheidingsmediaton?

Bij echtscheidingsmediation staat het belang van alle betrokken partijen voorop. Tijdens de mediation ontwikkelen de partners in overleg een overeenkomst (het zogenaamde echtscheidingsconvenant) waarin zij de gevolgen van hun echtscheiding zelf regelen. Daarbij worden zij ondersteund door een in echtscheiding gespecialiseerde mediator en eventuele externe deskundigen zoals een relatietherapeut en /of een financieel deskundige.  Tijdens de mediation staat het voortzetten van een goede relatie na de echtscheiding als ex-partners en/of co-ouders centraal. Door middel van echtscheidingsmediation houdt u de regie van uw echtscheiding zoveel mogelijk in eigen hand waardoor de gekozen oplossingen ook een groter draagvlak zullen hebben wat u helpt uw leven en dat van uw eventuele kinderen weer zo snel mogelijk goed op te pakken. 

Voor wie?

Voor iedereen die heeft besloten om te gaan scheiden en de wijze waarop dit wordt vormgegeven graag in goed overleg wil regelen. Daarbij gaat het niet alleen om wat juridisch gezien de mogelijkheden zijn maar ook om wat u beiden graag zou willen afspreken voor uw leven als ex-partners na de echtscheiding. Als er voor het hele gezin een goed werkbaar ouderschapsplan wordt opgesteld en/ of de financiële en praktische zaken in goed overleg zijn geregeld dan biedt dit de basis voor een goede communicatie en wederzijds begrip na de echtscheiding.

Nalatenschaps- mediation

Wat is nalatenschapsmediation?

Heeft u vóór het overlijden van een dierbare al ruzie over de nalatenschap? Vreest u een conflict bij de afwikkeling van de nalatenschap nu deze is opengevallen, of is het zelfs al zover? Leidt pijn en verdriet tot een verdere escalatie van de problemen? Nalatenschapsmediation biedt de mogelijkheid aan familie en nabestaanden om onder leiding van een mediator ieders wensen, bedoelingen en verwachtingen met elkaar te bespreken.

Voorkomen van een conflict. Mediation vooraf

De afwikkeling van een nalatenschap wordt vrijwel altijd gedaan door de nabestaanden zelf. Daarbij worden zij geconfronteerd met elkaars gevoelens. Wat heeft de erflater willen regelen voor zijn nabestaanden? En hoe denken de erven zelf over de wijze waarop de erfenis moet worden afgewikkeld? Heeft het ene kind meer recht op geld of goederen dan de andere? Het testament geeft op deze vragen ook niet altijd antwoord. Vragen die niet op tijd aan de erflater waren gesteld, blijven na het overlijden vaak onbeantwoord.

In een gestructureerd proces met de familie spreekt de toekomstig erflater zich naar hen uit, en dat doen zijn erfgenamen ook. Dat voorkomt veel misverstanden of zelfs familieconflicten voor of tijdens de afwikkeling van de nalatenschap. De mediator begeleidt de erfgenamen bij de zoektocht naar een relationele en inhoudelijke oplossing.

Mediation tijdens de afwikkeling van de nalatenschap

Op welke wijze wordt de familierelatie verbeterd of hersteld voor de toekomst? Zijn er belangen die, nadat de zakelijke verhoudingen zijn afgewikkeld, nog met elkaar moeten worden besproken? De mediator begeleidt de nabestaanden bij het zoeken naar een oplossing. De onder begeleiding van de mediator gemaakte afspraken worden vastgelegd in een bindende vaststellingsovereenkomst.

Voor wie?

Voor u samen met uw erfgenamen. Wilt u uw erfgenamen deze problemen na uw overlijden besparen? Een nalatenschapsmediator kan samen met u een testament opstellen waarbij ook uw erfgenamen betrokken kunnen worden. Hierdoor is het mogelijk dat u uw wensen en bedoelingen nog voor uw eigen overlijden uitlegt.

Voor uw nabestaanden. Bent u erfgenaam en lukt het niet om de erfenis samen met de andere erfgenamen zonder irritaties en ruzies te verdelen? Voelt u zich buitengesloten of lukt het maar niet om informatie te krijgen? Wilt u graag snel tot een goede oplossing komen waarbij de onderlinge relaties behouden blijven of worden verbeterd? Nalatenschapmediation kan u daarbij helpen.